سرویس نفر اضافه به صورت پتو و بالش شامل هزینه می باشد.( ۴۸۰۰۰۰ ریال)