سرویس اضافه شامل کاناپه تخت شو به قیمت ۹۵۰۰۰۰ ریال و تخت اضافه به قیمت ۱۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد.* سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحدها *سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحدها