بعضی از اتاق ها دارای نمای کوه و برخی از اتاق ها دارای نمای پارک می باشند.