این اتاق همان اتاق دو تخته است که برای یک نفر با قیمت یک تخته محاسبه می شود.