دارای یک تخت یک نفره
پراکندگی واحدها در طبقات سوم تا چهارم می باشد.
مهمانان عزیز، در صورت نیاز به سشوار می توانند از پذیرش درخواست نمایند.
نمای اتاق ها رو به خیابان یا محوطه هتل است.