دارای یک تخت دونفره داخل اتاق خواب

سرویس نفر اضافه به صورت تخت داخل سالن نشیمن

دارای دو سرویس بهداشتی داخل اتاق و سالن نشیمن

بعضی از این اتاق ها دارای وان می باشد.