سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قابلیت سه نفر اضافه