دارای یک تخت دابل داخل اتاق، یک تخت یک نفره در سالن نشیمن