سرویس اضافه در صورت امکان تخت و در غیر اینصورت تشک تعلق می گیرد.

این واحدها نسبت به واحدهای دیگر، شکیل تر طراحی شده اند.