(دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره)

این اتاق ها دارای وان و متراژ بیشتر نسبت به سایر اتاق ها می باشند.

این اتاق ها در طبقات همکف و اول واقع شده اند.