دارای یک تخت دو نفره
اتاق دو تخته پارس از متراژ بیشتری نسبت به سایر اتاق ها برخوردار است.