این واحد ها بازسازی شده اند.* دارای یک تخت دابل یا دو تخت یک نفره