دارای دو تخت یک نفره

لازم به ذکر است در بخش ورود به اقامتگاه تعدادی پله وجود دارد.