سرویس اضافه به صورت تخت تک نفره شامل هزینه می باشد.