فاصله این واحد ها تا ساختمان اصلی هتل کمتر از واحد های ویلایی معمولی می باشد.* این واحد ها نسبت به واحد های ویلایی معمولی بازسازی جدیدتری دارند.