سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر  ۹۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.