برخی واحدها از سرویس بهداشتی ایرانی و برخی دیگر از سرویس بهداشتی فرنگی برخوردارند.