سوئیت ها از متراژ بیشتری نسبت به واحدهای دیگر برخوردارند.

برخی از سوئیت ها دارای نشیمن و یک اتاق خواب می باشند.