دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره داخل سالن می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد.