حمام وسرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی به صورت عمومی در راهرو هتل تعبیه شده است.* سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.