پراکندگی این واحدها در طبقات اول، دوم و چهارم می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.