اتاق دلوکس دابل با یک اتاق استاندارد توئین با یک درب به یکدیگر کانکت شده اند.*دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره* دارای یک وان واقع در اتاق دلوکس