یک تخت دابل و یک تخت تک نفره و یک کاناپه تختخواب شو

سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.