دارای چهار تخت یک نفره (با قابلیت جابه جایی تخت ها)

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

سرویس نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.

دارای نمای رو به دریا