سوئیت ۵۰ متری دارای یک تخت دو نفره و دو تخت تک نفره یا چهار تخت تک نفره