دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره
این اتاق ها در طبقه همکف هتل واقع شده اند و برخی از آنها فاقد پنجره هستند.