این اتاق ها در طبقات اول و دوم واقع شده اند.

دارای یک تخت دونفره + دوتخت یک نفره یا چهار تخت یک نفره

سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در برخی واحدها