۵۰ متری، دارای یک تخت دو نفره و دو تخت تک نفره میباشد و یک رخت خواب سنتی