سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.