هر کدام از اتاق ها دارای یک سرویس بهداشتی مجزا می باشد* در طبقه پائین یک سالن نشیمن