دارای یک تخت دونفره در اتاق خواب و دو تخت یک نفره در پذیرایی

سرویس اضافه در صورت امکان به صورت تخت و در غیر این صورت به صورت تشک است.

این آپارتمان فاقد تراس با نما رو به دشت می باشد.

واقع در طبقات پنجم تا هفتم