۳۰ متری، دارای یک تخت دو نفره و یک تخت تک نفره میباشد.