دارای سه اتاق خواب که یکی از خواب ها توسط پارتیشن از پذیرایی مجزا شده اند، یک اتاق خواب دارای یک تخت دو نفره
و اتاق دیگر دارای دو تخت یک نفره و اتاق خواب سوم دارای یک تخت یک نفره می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد.