دارای دو تخت دو نفره ، دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی سیار

قیمت برای نفر اضافه ۳۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته میشود.