دارای دو تخت یک نفره

این اتاق در حیاط اول مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون هستند.