سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره

اتاق امردادگان در ایوان طبقه اول حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.