دو اتاق که به وسیله یک درب از یکدیگر جدا شده اند.
یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره در یک اتاق، یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره در اتاق دیگر
این اتاق در طبقه همکف هتل واقع شده است.