دارای یک تخت دو نفره در طبقه بالا و دو تخت یک نفره در طبقه پایین

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

دارای نمای رو به دریا