در یکی از اتاق ها یک تخت دو نفره و در اتاق دیگر دو تخت یک نفره قرار دارد.

دارای دو سرویس بهداشتی مجزا می باشد.

با ظرفیت دو نفر اضافه.