(دارای یک تخت دو نفره)
سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو یا تشک می باشد.