سرویس اضافه به صورت کاناپه تختخواب شو شامل هزینه می باشد.* دارای دو سرویس بهداشتی