سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.

سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحدها* سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحدها