سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو و شامل هزینه می باشد (۷۱۰۰۰۰ ریال)

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحدها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحدها