سرویس اضافی به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.(۱۱۴۷۴۴۰ ریال)