واقع در طبقات اول تا چهارم

تعدادی از اتاقها سرویس ایرانی و تعدادی فرنگی و تعدادی هر دو موجود است.