دارای یک تخت دو نفره
نفر اضافه شامل هزینه می باشد.