سرویس نفر اضافه شامل هزینه می باشد( ۴۹۰۰۰۰ ریال)

سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها