دارای یک تخت دو نفره

سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.(۹۰۰۰۰۰ ریال)