سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاق

(تخت ها جدا از هم می باشد که قابلیت اتصال دارد.)