قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد.